Rada parafialna

 1. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe
  § 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Rzeszowskiego I Synodu Diecezjalnego powołuje społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.
  § 2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę:” Rada Parafialna przy parafii św. Katarzyny w Gogołowie.
  § 3. Rada Parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Gogołowie i ma siedzibę przy proboszcza parafii.
  § 4. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.
  § 5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.
 2. Kompetencje
  § 6. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
  § 7. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Parafialnej.
  § 8. Określenie zakresu kompetencji Rady Parafialnej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.
  § 9. Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Parafialnej wprowadzać w życie.
  § 10. Do wykonywania postanowień Rady Parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.
  § 11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Parafialnej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.
  § 12. Sprawy sporne między Radą Parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.
 3. Skład i liczebność
  § 13. W skład Rady Parafialnej wchodzą:
  a) proboszcz i jego współpracownicy,
  b) przedstawiciel katechetek świeckich,
  c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
  d) przedstawiciele katolików świeckich
  § 14. Członków Rady Parafialne powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady.
  § 15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.
  § 16. Skład Rady Parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.
  § 17. Na posiedzeniu Rady Parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.
 4. Kadencja
  § 18. Kadencja Rady Parafialnej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady Parafialnej uległa odnowieniu.
  § 19. Osoba, która jest członkiem Rady Parafialne przez pięć kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować.
  § 20. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.
  § 21. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.
  § 22. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady Parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.
  § 23. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady Parafialnej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie Parafialnej.
  § 24. Rada Parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.
  § 25. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady Parafialnej.
 5. Posiedzenia
  § 26. Posiedzeniem Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.
  § 27. Częstotliwość posiedzeń Rady Parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.
  § 28. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Parafialnej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.
  § 29. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „ wolne wnioski „.
  § 30. Członkowie Rady Parafialnej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.
  § 31. Każde posiedzenie Rady Parafialnej powinno być zwięźle protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.
 6. Prawa i obowiązki członków Rady Parafialnej
  § 32. Członkowie Rady Parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.
  § 33. Obowiązkiem członka Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i realizacji postanowień Rady.
  § 34. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie nowych form pracy.
  § 35. Udział w Radzie Parafialnej jest honorową pracą społeczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *